Суспензија акредитације

СУСПЕНЗИЈА АКРЕДИТАЦИЈЕ

СУСПЕНЗИЈА НА ЗАХТЕВ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може током важења акредитације затражити од АТС-а суспензију акредитације, за део или укупан обим акредитације из разлога привремене спречености да обавља акредитоване послове оцењивања усаглашености уз поштовање критеријума за акредитацију и захтева референтних стандарда за акредитацију. Тражена суспензија се може одобрити највише до 6 месеци. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у писаној форми најмање два месеца пре истека суспензије.
Суспензија акредитације се може укинути на основу резултата спроведеног оцењивања, или на основу достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до суспензије.
Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у оном обиму у којем је изречена суспензија, односно укинути акредитацију уколико је била донета одлука о суспензији акредитације у целини.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о смањењу обима акредитације или укидању акредитације.
Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.

ПРИНУДНА СУСПЕНЗИЈА 

АТС може суспендовати акредитацију на основу резултата надзорних активности, непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога Комисије за акредитацију. Ова суспензија траје највише до 6 месеци, а може да обухвати део или цео обим акредитације. Изузетно, уколико је акредитација предуслов за овлашћивање/именовање, а дође до измене прописа, који регулишу предметну област оцењивања усаглашености, АТС може донети нову одлуку о суспензији акредитације за још најдуже шест месеци, док се тело за оцењивање усаглашености не прилагоди измењеним прописима. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у писаној форми најмање два месеца пре истека суспензије. Принудна суспензија акредитације може се укинути на основу резултата ванредног надзорног оцењивања или на основу достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до суспензије.

Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у оном обиму за који је донета одлука о суспензији, односно укинути акредитацију уколико је донета одлука о суспензији акредитације у целини.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о принудној суспензији.

Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.