Поверљивост

ПОВЕРЉИВОСТ

Запослени у АТС-у, лица из органа и стручних тела АТС-а, као и лица која су уговорно ангажована да обављају одређене послове у име АТС-а, обавезни су да осигурају поверљивост података и информација до којих долазе при обављању послова за АТС. У случајевима када постоји законска обавеза да се такви подаци објаве, АТС ће о томе обавестити у писаној форми заинтересоване стране.

АТС је утврдиo документа и податке, који се сматрају поверљивим, начин чувања поверљивости, као и поступак у случају повреде правила о поверљивости.