О АКРЕДИТАЦИЈИ

У савременом свету, који одликује процес глобализације и либерализације светске трговине, захтеви, који се стављају испред произвођача у погледу безбедности и квалитета робе и услуга, су у константном порасту. Обимнији захтеви су резултат константног повећања захтева и потреба од стране потрошача, компанија и државних органа.

Будући да акредитација обезбеђује поверење у безбедност, непристрасно и независно спровођење испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације је од суштинског значаја готово у свим областима производње, односно у свим гранама индустрије.

У овом одељку можете пронаћи корисне и важне информације о поступку акредитације, надзору, обнављању акредитације, променама у обиму акредитације, обавезама, суспензији акредитације, престанку важења акредитације, приговорима и жалбама, као и графичку шему самог процеса акредитације.