Надзор

НАДЗОР

АТС спроводи активности надзора над акредитованим телима за оцењивање усаглашености са циљем осигурања сталног задовољења прописаних захтева за послове за које је акредитација додељена.

Надзор над акредитованим телима за оцењивање усаглашености обухвата надзорно оцењивање и друге надзорне активности.

Надзорно оцењивање се обавља на лицу места, односно у седишту/седиштима акредитованог тела за оцењивање усаглашености и/или на местима где се обављају активности под акредитацијом, у циљу потврђивања рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у складу са критеријумима акредитације.

Надзорне активности АТС спроводи континуирано током целог периода - циклуса важења акредитације, и оне обухватају прикупљање и анализу свих информација значајних за одржавање статуса или рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у погледу поштовања критеријума и захтева за акредитацију и правила акредитације.

Надзорна оцењивања могу бити редовна и ванредна.

РЕДОВНО НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Редовно надзорно оцењивање се обавља у складу са планом надзорних оцењивања акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је дужнo да омогући реализацију надзорних оцењивања у планираним роковима и да обезбеди услове за обављање надзорног оцењивања, у супротном, АТС може да предузме мере за суспензију односно укидање акредитације.
Током сваког надзорног оцењивања обавезно се оцењује поштовање правила акредитације, резултати преиспитивања од стране руководства, извештаји о спроведеним интерним проверама, резултати предузетих корективних и превентивних мера, решавање жалби и приговора, резултати учешћа у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености и издате исправе о усаглашености под акредитацијом. У току периода трајања акредитације редовним надзорним оцењивањима оцењује се испуњење свих захтева и и осведочава се у репрезентативне послове оцењивања усаглашености за цео обим акредитације.

- Припрема и увид у документацију

Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, а изузетно 12 месеци уколико је акредитација предуслов за овлашћивање/именовање, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18 до 21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30 до 33 месеца од датума додељивања акредитације.

О редовном надзорном оцењивању акредитовано тело за оцењивање усаглашености се обавештава најмање три месеца  пре планираног термина реализације.

За редовно надзорно оцењивање АТС именује тим за оцењивање у зависности од активности предвиђених Планом надзорних активности с тим да, када је могуће, вођа тима остаје исти током периода важења акредитације.

Увид у документацију за редовно надзорно оцењивање подразумева анализу следећих докумената:

- извештаја са претходних оцењивања са пратећим записима;
- евентуално достављене документације система менаџмента квалитетом у случају да је било промена у документацији;
- записа о резултатима учешћа у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима;
- записа о интерним проверама и преиспитивању од стране руководства;
- записа о разрешењу приговора и жалби, ако их је било;
- обавештења од стране тела за оцењивање усаглашености о променама које могу утицати на услове под којима је додељена акредитација.

- Надзорно оцењивање

Надзорним оцењивањем на лицу места сваки пут се обавезно мора:
- оценити ефикасност спроведених корективних мера за отклањање неусаглашености утврђених током претходног оцењивања;
- оценити резултате спровођења интерних провера и преиспитивања од стране руководства;
- потврдити састав и статус особља које је укључено у спровођење поступка оцењивања усаглашености;
- оценити стање опреме и примену политике везане за следивост мерења, резултате учешћа у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености;
- према утврђеном плану, оценити активности као што су управљање документацијом, набавка, програм обуке, провера исправа о усаглашености и сл.;
- према утврђеном плану, осведочити се у поступке оцењивања усаглашености.

- Извештавање

Након обављеног надзорног оцењивања израђује се извештај о оцењивању.

- Доношење одлуке о одржавању акредитације

На основу препоруке тима за оцењивање, односно предлога Комисије за акредитацију, у складу са писаном процедуром за одлучивање и доделу акредитације доноси се одговарајућа одлука која може бити: о одржавању акредитације, промени обима акредитације, суспензији или укидању акредитације. Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а.

ВАНРЕДНО НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Ванредно надзорно оцењивање се спроводи по потреби, и то:
- када постоје приговори или писане примедбе на рад акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
- када се у акредитованом телу за оцењивање усаглашености догоде промене које могу утицати на испуњавање услова под којима је додељена акредитација и захтева из референтних стандарда за акредитацију (промене правног статуса, унутрашње организације, управљачке структуре, поступака оцењивања усаглашености, материјално-техничких и људских ресурса итд.);
- када је, након суспензије, потребно да се провери и потврди да ли акредитовано суспендовано тело за оцењивање усаглашености поново испуњава критеријуме и захтеве за акредитацију;
- када АТС током обављања редовних надзорних активности, дође до одређених информација и сазнања о акредитованом телу за оцењивање усаглашености које могу утицати на статус додељене акредитације или поштовање правила АТС-а од стране тела за оцењивање усаглашености.

Одлуку о спровођењу ванредног надзорног оцењивања доноси директор АТС-а.