Историјат

Југословенско акредитационо тело (ЈУАТ), које је касније променило назив у Акредитационо тело Србије (АТС), основано је 1998. године Уредбом о образовању Југословенског акредитационог тела. Од 1998. до 2000. године ЈУАТ је послове акредитације обављао као колегијални државни орган у саставу тадашњег Савезног министарства за развој, науку и животну средину СР Југославије. Прву акредитацију овај колегијални државни орган је доделио 28. јуна 2000. године.

Од 2000. до 2003. године ЈУАТ је радио као колегијални орган изван састава министарстава. Од јуна 2003. до јуна 2006. године, ЈУАТ постаје Акредитационо тело Србије и Црне Горе  и налази се у саставу Министарства за унутрашње економске односе Србије и Црне Горе.

Одлуком  о оснивању, коју је усвојила Влада Републике Србије, АТС добија статус правног лица, односно независне и непрофитне организације у складу са Законом о акредитацији („Службени лист СЦГ“, бр. 44/2005) чија је примена почела од 01.01.2006. године.

Након ступања на снагу новог Закона о акредитацији, 20. октобра 2010. године, АТС се региструје као установа, а на питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе. АТС је једини у Републици Србији коме се овим законом поверава обављање послова акредитације.

Одлуком о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије, која је ступила на снагу 24. фебруара 2011. године, дотадашња енглеска верзија назива АТС-а „Accreditation Board of Serbia“ је промењена у „Accreditation Body of Serbia“.