Делокруг рада

Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело за акредитацију у Републици Србији, које је основала Република Србија у складу са Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС“, бр. 96/06 и 14/11), за обављање послова из чланова 3. и 8. Закона о акредитацији („Службени гласник РС", број 73/2010) за коју оснивачка права врши Влада. АТС је једино тело у Републици Србији коме се Законом о акредитацији поверава обављање послова акредитације. 

АТС је регистрован као установа. На питања оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона којим се уређују јавне службе.

Законом о акредитацији уређени су акредитација и оснивање и делатност АТС-а, као и органи и финансирање. Скраћени назив Акредитационог тела Србије је: АТС. АТС у пословању са иностранством, поред назива на српском језику, може да употребљава и назив на енглеском језику: „Accreditation Body of Serbia".

Акредитацијом се утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова:

1) испитивања (укључујући медицинске лабораторије);

2) еталонирања;

3) контролисања;

4) сертификације производа;

5) сертификације система менаџмента;

6) сертификације особа;

7) испитивања оспособљености (PT провајдери).

АТС спроводи акредитацију на основу:

У Републици Србији акредитација је добровољна, осим уколико посебним (секторским) законима није утврђено да је акредитација обавезна.

Оцену усаглашености производа, процеса и услуга с техничким прописима и стандардима спроводе стручно и технички оспособљене лабораторије, сертификациона и контролна тела.

Доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и уговорних техничких спецификација је претпоставка за остваривање конкурентности на европском и светском тржишту, а поштовањем прописа и стандарда обезбеђује се поверење у безбедност производа и слобода кретања на тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге области од јавног значаја. У овом процесу је од изузетне важности да се користе услуге компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних тела и сертификационих тела чиме се стиче поверење у обављена испитивања, контролисања и сертификације.

Акредитација je начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга, јер представља независну и непристрасну оцену компетентности тела која обављају испитивање, еталонирање, сертификацију и контролисање. Повезивањем система акредитације у Србији са европским и светским системима акредитације обезбедиће се препознавање и прихватање резултата оцењивања усаглашености урађеног у Србији.

АТС сарађује у области акредитације са органима и организацијама из државне управе Републике Србије у складу са правилима, која произилазе из закона и стандарда SRPS ISO/IEC 17011, на начин којим се не угрожава његова независност.

Правила акредитације су у складу с међународним стандардима из серије 170XX, као и правилима и водичима ЕА, ILAC-а и IAF-а.

Сходно Закону о акредитацији, Одлуци о оснивању Акредитационог тела Србије и Статуту, АТС обавља следеће послове:

1. утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа;

2. утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у складу са посебним законом;

3. утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и европских организација за акредитацију;

4. води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;

5. учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;

6. организује и спроводи обуку оцењивача у области акредитације;

7. организује семинаре и курсеве и врши промоцију значаја и улоге акредитације;

8. припрема и издаје информаторе, публикације и билтене из области акредитације и

9. обавља и друге послове из области акредитације у складу са законом, Одлуком о оснивању Акредитационог тела Србије  ("Сл. гласник РС" бр. 14/2011 и 95/2016) и Статутом.