Поступак акредитације

ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ  

Подношење пријаве за акредитацију
         - Подношење пријаве за акредитацију
         - Документа за отпочињање поступка акредитације

Разматрање пријаве за акредитацију 
         - Разматрање пријаве за акредитацију
         - Уговарање
         - Прелиминарна посета

Припрема за оцењивање

Оцењивање
         - Преглед документације
         - Оцењивање на лицу места
         - Отклањање неусаглашености

Додела акредитације
         - Одлука о акредитацији
         - Сертификат о акредитацији

Подношење пријаве за акредитацију

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Попуњена Пријава за акредитацију (у папирној форми), потписана и оверена од стране овлашћене особе са свим документима, подацима и информацијама који се траже у делу IV Пријаве за акредитацију, се шаље на адресу:

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

Влајковићева 3, 5. спрат
11103 Београд
Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92, Србија

За сваку врсту акредитације се попуњава посебна пријава за акредитацију. Уз попуњени образац Пријаве за акредитацију, тело за оцењивање усаглашености доставља и одговарајућа документа/информације/податке који су наведени у одговарајућем  додатку Пријаве за акредитацију и то на следећи начин*:

Врста акредитације Прва акредитација/
обнављање акредитације
(назив документа)
Проширење обима акредитације
(назив документа)

Лабораторија за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.1

АТС-ПР11-О01_Д.1.1
АТС-ПР11-О01_Д-1.1.А

Лабораторија за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.2

АТС-ПР11-О01_Д.2.1

Медицинска лабораторија (SRPS EN ISO 15189)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.3

АТС-ПР11-О01_Д.3.1

Контролно тело (SRPS ISO/IEC 17020)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.4

АТС-ПР11-О01_Д.4.1

Сертификационо тело (производ) (SRPS ISO/IEC 17065)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.5

АТС-ПР11-О01_Д.5.1

Сертификационо тело (системи менаџмента) (SRPS ISO/IEC 17021)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.6

АТС-ПР11-О01_Д.6.1

Сертификационо тело (особе) (SRPS ISO/IEC 17024)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.7

АТС-ПР11-О01_Д.7.1

Провајдер за испитивање оспособљености (SRPS ISO/IEC 17043)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.8

АТС-ПР11-О01_Д.8.1

Легенда*:

- АТС-ПР11-О01, Пријава за акредитацију

- АТС-ПР11-О01_Д.1, Додатак Д.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1, Додатак Д.1.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1.А  Додатак Д.1.1 А Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације за потребе именовања

- АТС-ПР11-О01_Д.2, Додатак Д.2 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.2.1, Додатак Д.2.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.3, Додатак Д.3 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије – SRPS ISO 15189)

- АТС-ПР11-О01_Д.3.1, Додатак Д.3.1 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије– SRPS ISO 15189) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.4, Додатак Д.4 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020)

- АТС-ПР11-О01_Д.4.1, Додатак Д.4.1 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.5, Додатак Д.5 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065)

- АТС-ПР11-О01_Д.5.1, Додатак Д.5.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.6, Додатак Д.6 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021)

- АТС-ПР11-О01_Д.6.1, Додатак Д.6.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.7, Додатак Д.7 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024)

- АТС-ПР11-О01_Д.7.1, Додатак Д.7.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.8, Додатак Д.8 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043)

- АТС-ПР11-О01_Д.8.1, Додатак Д.8.1 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043) – само за проширење обима акредитације

Тражени обим акредитације мора да буде исказан у складу са смерницама АТС-а за исказивање обима акредитације у зависности од врсте акредитације, а које су доступне у Одељку Документи и прописи.

Такође је потребно истаћи да су критеријуми за стицање и одржавање акредитације утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима и упутствима који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су издали ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености је расположива и на захтев.

- Измене критеријума акредитације

Уколико се измене критеријуми  акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

- Информације о критеријумима акредитације

Поред ових Правила, све битне информације о критеријумима акредитације ажурирају се на интернет страници, а могу се добити и на захтев.

У складу са чланом 1. Одлуке о висини трошкова акредитације („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013), организације унапред уплаћују одговарајуће трошкове акредитације на рачун АТС-а број 840-867668-22. Детаљно упутство о трошковима акредитације и упутство о начину попуњавања образаца налога за пренос можете пронаћи у документу Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке.

Напомена*): Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030 Београд, или се могу наручити путем сајта Института.

Телефони за обавештења у Информационом центру Института су: 011 6547-293, 3409-310, е-mail: infocentar@iss.rs 

Разматрање пријаве за акредитацију

РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

- Разматрање пријаве за акредитацију

Пријава за акредитацију са пратећом документацијом се евидентира у АТС-у на прописан начин. Комплетност сваке поднете пријаве за акредитацију и пратеће документације се преиспитује и, у случају некомплетности пријаве, АТС ће тражити од тела за оцењивање усаглашености да допуни пријаву. Допуна пријаве за акредитацију се може тражити највише два пута. Уколико тело за оцењивање усаглашености ни после две допуне, не достави комплетну пријаву, АТС неће прихватити пријаву, а тело за оцењивање усаглашености у том случају има право жалбе.
Након комплетирања пријаве за акредитацију приступа се преиспитивању пријаве за акредитацију током кога се утврђује адекватност и јасна дефинисаност информација достављених од стране подносиоца пријаве, што укључује и правни статус подносиоца пријаве за акредитацију, да ли делатност коју тело за оцењивање усаглашености обавља и за коју тражи акредитацију, може бити предмет акредитације и да ли је акредитација за делатност за коју се тражи акредитација у делокругу рада АТС-а. АТС ће преиспитати и сопствену способност - капацитете да обави оцењивање тела за оцењивање усаглашености у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача и експерата и других потребних ресурса, као и способности да благовремено обави почетно оцењивање и додели акредитацију.
Уколико на основу преиспитивања АТС не може прихватити пријаву за акредитацију (нпр. пријављени обим акредитације није у делокругу рада АТС-а или из било ког другог оправданог разлога), тело за оцењивање усаглашености ће о томе писаним путем бити обавештено, уз адекватно објашњење разлога неприхватања пријаве.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о неприхватању пријаве.

- Уговарање

Након прихватања пријаве за акредитацију од стране АТС-а, међусобна питања у вези са поступком акредитације, доделом акта о акредитацији, одржавања акредитације и трошковима акредитације, АТС и тело за оцењивање усаглашености уређују уговором. У уговору су наведени права и обавезе уговорних страна и друга питања везана за акредитацију, поступак акредитације, доделу акта о акредитацији, одржавање акредитације, трошкове акредитације. Уговор о акредитацији се склапа са телом за оцењивање усаглашености - правним лицем које је поднело пријаву за акредитацију, а у уговору се по потреби може навести и организациона целина подносиоца пријаве за акредитацију у којој ће се обављати послови под акредитацијом.У име тела за оцењивање усаглашености уговор потписује овлашћени представник правног лица. Уговор производи правно дејство и сматра се важећим даном потписивања од стране директора АТС-а. У случају да овлашћени представник правног лица исти не потпише АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

 

- Прелиминарна посета

Тело за оцењивање усаглашености, при попуњавању пријаве за акредитацију, може да се изјасни да жели реализацију прелиминарне посете током које треба да се оцени његова спремност за оцењивање и за коју сноси прописане трошкове.
Прелиминарна посета се реализује са циљем да се:
- изворно упозна организациона поставка, локације и ресурси којима располаже тело за оцењивање усаглашености за тражени обим акредитације;
- процени његова општа припремљеност за наставак поступка акредитације;
- упозна ниво документованости система менаџмента у односу на захтеве референтних докумената за акредитацију тела за оцењивање усаглашености;
- процени трајање, обим и неопходни ресурси за оцењивање.
О реализованој прелиминарној посети се израђује записник о посети који се доставља телу за оцењивање усаглашености.
Почетак следеће активности у поступку акредитације не може бити дужи од 3 месеца од дана реализације прелиминарне посете. Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни о наставку поступка акредитације, сматра се да је одустао од акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

Припрема за оцењивање

ПРИПРЕМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Именовање тима за оцењивање

Тим за оцењивање АТС-а се именује у складу са величином тела за оцењивање усаглашености и разноврсности области и обима послова оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација. Тим за оцењивање чине водећи оцењивач и одговарајући број оцењивача/техничких оцењивача и/или техничких експерата за сваку област оцењивања усаглашености.
АТС благовремено обавештава тело за оцењивање усаглашености о именима чланова тима за оцењивање и организацији у којој су они запослени, како би се омогућило да тело за оцењивање усаглашености упути примедбе на именовање одређеног члана тима. У случају постојања писане примедбе на поједине чланове, иста се разматра и уколико се процени да је примедба оправдана, именује се нови тим за оцењивање/вођа тима/члан тима. У случају да тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање, АТС предлаже да именује у тим оцењивача/експерта из акредитационог тела потписника мултилатералних споразума, уместо члана тима за чије именовање је упућена примедба. Уколико тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање уз ангажовање оцењивача/експерта из иностранства, АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.
Ангажовање оцењивача/техничких експерата из других акредитационих тела потписница ЕА MLA споразума могуће је и уколико приликом преиспитивања сопствених ресурса за спровођење поступка акредитације АТС процени да нема довољну компетентност, односно да му недостају људски ресурси за компетентно и непристрасно обављање предметног оцењивања или у случају прекограничне акредитације.

Оцењивање

ОЦЕЊИВАЊЕ

Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање кроз фазе прегледа документације и оцењивање на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење поступака оцењивања усаглашености.

- Преглед документације

Преглед достављене документације обавља тим за оцењивање. Прегледом документације се утврђује усаглашеност документације са захтевима референтних докумената за пријављену врсту и обим акредитације. Неусаглашености и/или недостаци утврђене у овој фази морају бити отклоњене у дефинисаном року. Уколико тело за оцењивање усаглашености не достави благовремено доказе о отклоњеним неусаглашеностима и/или недостацима АТС тражи писано изјашњење о намерама за наставак поступка акредитације.
Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни у дефинисаном року о наставку поступка акредитације, односно не достави доказе, сматра се да је одустало од даљег поступка акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

- Оцењивање на лицу места

За свако оцењивање израђује се план оцењивања и усаглашава термин за спровођење оцењивања на лицу места са телом за оцењивање усаглашености. План оцењивања, поред осталих елемената, обавезно садржи и експлицитно навођење поступака оцењивања усаглашености из траженог обима акредитације који ће бити предмет осведочења од стране тима за оцењивање АТС-а.
Осведочење се може обавити на локацији тела за оцењивање усаглашености и/или на локацијама где оно обавља послове оцењивања усаглашености за које је затражило акредитацију. Када осведочење у планиране и договорене послове оцењивања усаглашености није могуће спровести током оцењивања на лицу места, оно се планира посебно - пре или после оцењивања на локацији. Избор репрезентативних узорака послова оцењивања усаглашености, који ће бити предмет осведочења се обавља уз поштовање критеријума за осведочење који су дати у упутству за одређивање локација на којима ће се обавити оцењивање, броја дана оцењивања и за избор репрезентативног узорка послова оцењивања усаглашености из обима акредитације који ће бити предмет осведочења.
Оцењивање на лицу места спроводи се у складу са процедуром АТС-а за оцењивање тела за оцењивање усаглашености и састоји се од уводног састанка, оцењивања и завршног састанка.
На уводном састанку представницима тела за оцењивање усаглашености се саопштавају све релевантне информације у вези поступка оцењивања и даљег тока поступка акредитације, укључујући и обавезе у вези чувања поверљивости. На уводном састанку се, између осталог потврђује план и обим оцењивања.
Тело за оцењивање усаглашености мора током оцењивања омогућити тиму за оцењивање АТС-а увид у сва релевантна документа, приступ у све просторије које су у вези са пословима оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација, као и разговор са особљем које је укључено у послове обухваћене оцењивањем.
На завршном састанку, тим за оцењивање обавештава представнике тела за оцењивање усаглашености о налазима оцењивања, укључујући и утврђене неусаглашености и/или забринутости, уколико их је било, поступак у вези решавања утврђених неусаглашености и/или забринутости, као и препоруку тима за оцењивање у вези одлуке о акредитацији. Телу за оцењивање усаглашености се мора омогућити да постави питања, односно затражи разјашњења у вези налаза тима за оцењивање. Вођа тима израђује Записник са завршног састанка који садржи основне информације о току оцењивања на лицу места, позивање на листу утврђених неусаглашености и/или забринутости (Листу налаза) и препоруку тима за оцењивање. Записник потписује вођа тима и представник тела за оцењивање усаглашености. Уколико не дође до разумевања, односно не постигне се сагласност у вези са констатованим неусаглашеностима и/или забринутостима, односно препоруком тима у вези одлуке о акредитацији, вођа тима то наводи у записнику. Представници тела за оцењивање усаглашености се изјашњавају о налазима оцењивања и у случају неслагања са налазима тима за оцењивање, објашњење неслагања тело за оцењивање усаглашености може проследити АТС-у.
Након оцењивања на лицу места, тим за оцењивање израђује писани извештај о оцењивању који се доставља оцењиваном телу за оцењивање усаглашености.

- Отклањање неусаглашености

Када су током оцењивања утврђене неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера за отклањање утврђених неусаглашености који укључује и анализу узрока неусаглашености. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере као адекватне тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера. Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од четири месеца приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог мера за њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од два месеца.
У дефинисаном року тело за оцењивање усаглашености обавештава АТС, писаним путем, о отклањању утврђених неусаглашености и доставља доказе о спроведеним мерама, односно отклањању неусаглашености.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене неусаглашености отклоњене на задовољавајући начин. Потврђивање отклањања неусаглашености се може обавити прегледом и оценом достављених писаних доказа и/или накнадним оцењивањем.Уколико се мере за отклањање неусаглашености не дефинишу у утврђеном року, односно неусаглашености не отклоне у предвиђеном року, односно уколико су предложене мере и даље неадекватне, АТС доноси одлуку о недодељивању акредитације, а поступак се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о недодељивању акредитације.
Када су током оцењивања утврђене забринутости, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера и рокова за отклањање утврђених забринутости, који укључује и анализу узрока забринутости. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере и рокове као адекватне, тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене забринутости отклоњене на задовољавајући начин, током наредног оцењивања тела за оцењивање усаглашености. Уколико се том приликом установи да утврђена забринутост није отклоњена, онда се у вези тог захтева може утврдити неусаглашеност.

Додела акредитације

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

- Препорука тима за оцењивање

Након завршених активности оцењивања и верификације отклоњености утврђених неусаглашености, односно потврде да су предложене мере и рокови за отклањање утврђених забринутости одговарајући, тим за оцењивање даје препоруку у вези са акредитацијом у Сумарном извештају о оцењивању и/или анексу Сумарног извештаја о оцењивању.

- Одлука о акредитацији

 Одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију.
Комисија за акредитацију се састоји од стално запосленог особља у АТС-у који нису учествовали у оцењивању о чијим налазима се одлучује и екстерно ангажованих експерата који обезбеђују потребну техничку експертизу за области оцењивања усаглашености којe су предмет одлучивања о акредитацији.
Комисија за акредитацију разматра информације из предмета који је доспео на одлучивање, утврђује његову комплетност, вреднује јасност, разумљивост и довољност информација на основу којих се доноси одлука о акредитацији, сходно писаној процедури за одлучивање и доделу акредитације. Уколико Комисија утврди да информације нису довољне за доношење одговарајућег предлога одлуке, затражиће се додатне информације од тима за оцењивање или оцењиваног тела за оцењивање усаглашености, што може укључити и спровођење додатног оцењивања.
На одлуку о акредитацији која је неповљна по њега, тело за оцењивање усаглашености има право жалбе.
Поступак акредитације се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.

- Сертификат о акредитацији и позивање на акредитацију

Ако се након спроведеног поступка акредитације утврди да тело за оцењивање усаглашености испуњава критеријуме за акредитацију, АТС доноси Одлуку о акредитацији и издаје телу за оцењивање усаглашености Сертификат о акредитацији са приложеним Обимом акредитације (пописом акредитованих послова оцењивања усаглашености). АТС уз Сертификат о акредитацији додељује симбол акредитације и/или комбиновани знак, који тело за оцењивање усаглашености користи у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. Сертификат о акредитацији важи четири године.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може, уместо симбола акредитације, да се текстуално позива на акредитацију или на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума или да користи комбиноване знакове у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености се уписује у Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености.