Информатор о раду АТС-а

Основни подаци о Информатору о раду Акредитационог тела Србије

Назив органа: АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ (АТС)
Влајковићева 3, V спрат
11103 Београд, Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92, Србија
Регистарски број: 6009316738
ПИБ: 100271740
Матични број: 17675338
Телефон: 011 313 03 73
Факс: 011 313 03 74
E-mail: office@ats.rs
Одговорно лице: проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора
Датум прве објаве Информатора: 15.03.2008.
Датум последњег ажурирања: 01.08.2017.

Информатор о раду АТС-а је доступан на интернет страници АТС-а у рубрици Документи и прописи/Промотивни и информативни материјал/Информатори: Информатор о раду АТС-а

Сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 68/10), а на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10).

Лице коме се можете обратити у вези поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Јован Симић, руководилац Одељења за финансијске, правне и опште послове
Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11103 Београд, Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92
телефон: 011 313 03 75
E-mail: jovan.simic@ats.rs

Лице коме се можете обратити у вези сарадње са новинарима и јавним гласилима:

Јасна Стојановић, заменик директора
Акредитационо тело Србије
11103 Београд, Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92
Телефон: 011 314 86 80
E-mail: jasna.stojanovic@ats.rs
       

Начин подношења захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писаној или електронској форми на мејл: office@ats.rs

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете погледати овде или можете преузети са сајта http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.

Адреса АТС-а за слање поште је:
Акредитационо тело Србије (АТС)
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6, Србија
Поштански фах 92

Захтев мора да садржи назив органа, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.