ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

О акредитацији

1.    Шта је акредитација?
2.    Зашто акредитација?
3.    Ко може да се акредитује?
4.    Које су предности и користи од акредитације?
5.    Која је разлика између акредитације и сертификације?

АТС

1.    Које послове обавља АТС?
2.    На основу којих аката АТС спроводи акредитацију?

Процес акредитације

1.    Како да се акредитујем?
2.    Колико траје поступак акредитације?
3.    Колики су трошкови акредитације?
4.    Где се може пронаћи лабораторија акредитована за испитивање?
5.    Где се може набавити одговарајући стандард за акредитацију?
6.    Како да се акредитујем у складу са стандардом  ISO 9001?
7.    Како да проверим да ли је предузеће стварно сертификовано у складу са стандардом  ISO 9001?
8.   Да ли сертификациона тела, која нису акредитована, могу да пружају услуге сертификације – да ли је то у складу са прописима?

Оцењивачи

1.    Како да постанем оцењивач/технички експерт АТС-а?

Тела за оцењивање усаглашености

1.  Где акредитована лабораторија за испитивање може еталонирати своју кључну опрему у Србији ради остварења прихватљиве следивости мерења од стране АТС-а?
2.  Да ли се инострани сертификати аутоматски признају након потписаног EA MLA споразума?
3.  Шта ако тело за оцењивање усаглашености није акредитовао АТС него неко друго акредитационо тело?
4.  Шта да радим у случају када желим да увезем производе у Републику Србију? Како да сазнам да ли ти производи треба да буду сертификовани у складу са одређеним стандардом пре увоза или стављања у промет?
5.  Желим да сертификујем свој производ како би га пласирао на инострано тржиште. Шта треба да урадим?
6. Где на једном месту могу да пронађем одговоре на питања везана за законску регулативу која уређује област инфраструктуре квалитета (стандардизација, акредитација, метрологија, оцењивање усаглашености) у Републици Србији?
7. Како могу да постанем именовано тело?

О акредитацији

1.    Шта је акредитација?

Акредитација је поступак који спроводи национално акредитационо тело и на основу којег утврђује и потврђује да одређено тело испуњава захтеве за обављање одговарајућих послова оцењивања усаглашености, утврђених у одговарајућим међународним стандардима, и да је компетентно за обављање тих послова.

У Србији акредитацију једино спроводи Акредитационо тело Србије (АТС) кога је основала Република Србија и коме су поверени послови акредитације у складу са Законом о акредитацији.

2.    Зашто акредитација?

Акредитација обезбеђује формално признавање компетентности тела за оцењивање усаглашености што омогућава корисницима да идентификују и изаберу поуздану услугу (испитивања / еталонирања/ контролисања/ сертификације) која може испунити њихова очекивања и потребе.

Услуге акредитованих лабораторија, контролних и сертификационих тела могу се користити да би потврдиле усаглашеност производа са одређеним захтевима-стандардима и опште признатим спецификацијама, jeр aкредитација омогућава стицање поверења у безбедност производа и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под надзором компетентних организација које задовољавају међународно прихваћене критеријуме. На тај начин се смањује ризик од одабира некомпетентних организација, а акредитација доприноси смањењу трошкова, недостатака производа, здравствених ризика, очувању репутације компаније или испунењу законских или корисничких захтева и обезбеђује поверење и слободан проток роба и услуга на тржишту.

3.    Ко може да се акредитује?

 • Лабораторије за испитивање - испитивање хране, параметара животне средине, електричних уређаја, опреме под притиском, хемијских производа, метала и производа од метала, грађевинских материјала и др.,
   
 • Лабораторије за еталонирање - еталонирање мерне и испитне опреме,
   
 • Медицинске лабораторије,
   
 • ПТ провајдери,
   
 • Сертификациона тела - услуге сертификације производа и процеса у складу са прописима и према развијеним сертификационим шемама; сертификације система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, животном средином, безбедношћу хране и др.) и особа (оцењивачи система менаџмента квалитета и менаџмента животном средином, заваривачи, лица која обављају испитивања без разарања и др.),
   
 • Контролна тела – контролисање лифтова и дизалица, опреме под притиском, електро-опреме и инсталација, квалитета намештаја, контролисање у области моторних возила и у другим областима.

4.    Које су предности и користи од акредитације?

Различите  заинтересоване стране остварују различите предности додељивањем, односно добијањем акредитације:

 • акредитована тела за оцењивање усаглашености, јер акредитација гарантује подизање нивоа организацијске и техничке оспособљености лабораторија за еталонирање и испитивање  и медицинских лабораторија, као и контролних и сертификационих тела;
   
 • држава, јер је акредитација међународно признато средство за осигурање поверења у рад институција, које је држава овластила за послове оцењивања усаглашености (испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације), у циљу заштите јавних интереса и повећања поузданости у доношењу одговарајућих одлука. Акредитација је мера за успостављање поверења на тржишту производа и услуга и елемент инфраструктуре квалитета једне земље, која повезана са европском и међународном заједницом, осигурава препознатљивост, прихваћеност и признање оцене усаглашености захтева за производе изван граница земље;
   
 • привреда, јер акредитација обезбеђује поуздана испитивања и мерења, повећава поузданост доношења одлука на основу тих испитивања и мерења, смањује трошкове, недостатке на производима и помаже при одлучивању и процењивању ризика. Производи, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење потрошача, корисника производа, као и конкурентност на тржишту. Системи менаџмента, сертификовани од стране акредитованих сертификационих тела, повећавају поверење у пословање и конкурентност организације и олакшавају приступ новим тржиштима. Како у поступку акредитације оцењивање и потврђивање компетентности обавља трећа страна, независно акредитационо тело, штеди се време и новац и повећава степен поверења;
   
 • потрошачи и трговци, јер акредитација пружа поверење у безбедност производа и услуга, ако су исти испитани, потврђени или под надзором компетентних организација које задовољавају међународно прихваћене критеријуме. Корисници данас траже безбедне и квалитетне производе па се произвођачи и добављачи труде да испуне специфичне захтеве. То често значи да се производи шаљу у акредитовану лабораторију, контролно или сертификационо тело ради потврђивања и провере карактеристика производа у односу на стандард или одговарајућу спецификацију. Избор компетентног тела за оцењивање усаглашености смањује ризик од производње или продаје небезбедног производа.

5.    Која је разлика између акредитације и сертификације?

Дефиниције ових термина су дате у стандарду ISO/IEC 17000:2004:

Параграф 5.6 - Акредитација је атестација од треће стране која се односи на тело за оцењивање усаглашености којом се доказује његова компетентност да обавља специфичне послове оцењивања усаглашености.

Параграф 5.5 – Сертификација је атестација од треће стране која се односи на производе, процесе, системе или особе.

Акредитацијом се доказује компетентност за обављање одређених испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације.

Сертификацијом се добија потврда о усклађености система менаџмента, производа или особа са захтевима одређеним техничким прописом, стандардом или спецификацијом.

АТС

1.    Које послове обавља АТС?

О делокругу рада АТС-а погледајте следећу страницу Делокруг рада АТС-а.

2.    На основу којих аката АТС спроводи акредитацију?

АТС спроводи акредитацију на основу следећих критеријума.

Процес акредитације

1.    Како да се акредитујем?

Уколико желите да се акредитујете за одређену врсту послова оцењивања усаглашености, намеру о акредитиацији исказујете АТС-у подношењем пријаве за акредитацију (.doc форма) за одређену врсту испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације. Детаљне информације о акредитацији потражите у одељку Поступак акредитације.

2.    Колико траје поступак акредитације?

Време од формалног подношења пријаве за акредитацију до додељивања акредитације зависи од следећих елемената:

 • комплексности и величине затраженог обима акредитације,
 • колико је подносилац пријаве ускладио свој рад са одређеним захтевима,
 • колико је подносилац пријаве јасно разумео неусаглашености утврђене током оцењивања и
 • колико их је брзо и ефикасно отклонио.

У поступку акредитације АТС је дефинисао оквирне рокове за сваку фазу поступка. Имајући то у виду, као и спремност саме организације, може се предвидети да ће поступак акредитације за различите врсте акредитације трајати до 12 месеци.

3.    Колики су трошкови акредитације?

Подносилац пријаве за акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености сносе одговарајуће трошкове акредитације. Трошкови оцењивања зависе од комплексности траженог обима акредитације и броја организационих целина и локација на којима ће се послови оцењивања усаглашености обављати. Они обухватају трошкове достављања документације потребне за подношење захтева АТС-у, обављање припремних радњи, посету пре оцењивања, оцењивање (трошкови прегледа документације и трошкови провере), регистрацију и коришћење акредитације. Путни трошкови су такође укључени у цену акредитације.

Трошкови акредитације, које сносе подносиоци пријаве за акредитацију и акредитована тела за оцењивање усаглашености, дати су у Одлуци о висини трошкова акредитације.

4.    Где се може пронаћи лабораторија акредитована за испитивање?

Списак свих тела за оцењивање усаглашености, акредитованих од стране АТС-а, налази се на интернет страници АТС-а под насловом Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености  и може се претраживати према врстама акредитације, акредитационом броју или по називу или адреси ТОУ или по било којој речи која фигурише у унетом обиму акредитације.

Само ова акредитована тела могу користити додељени симбол акредитације.

Симбол акредитације могу користити акредитована тела за оцењивање усаглашености (сертификациона тела, контролна тела и лабораторије) у својим извештајима, сертификатима и другим документима у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA И IAF MLA споразума.

Сваки симбол акредитације у свом саставу, поред графичког симбола система акредитације у Србији, има и идентификациони (акредитациони) број акредитованог тела за оцењивање усаглашености (број под којим је акредитованотело уписано у Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености), као и назив врсте акредитације, односно стандарда према којем је извршена акредитација.

5.    Где се може набавити одговарајући стандард за акредитацију?

Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030 Београд или се могу наручити путем сајта Института.

Телефон за обавештења у Информационом центру Института је 011 7541 421, 3409 301, е-mail: infocentar@iss.rs.

6.    Како да се акредитујем у складу са стандардом  ISO 9001?

Стандард ISO 9001:2008 је стандард који се користи у случају сертификације предузећа па стога АТС не спроводи оцењивања у складу са овим стандардом, већ оцењује и акредитује сертификациона тела (у складу са дефинисаним обимом акредитације који упућује на одређену грану индустрије) која затим сертификују предузећа у складу са стандардом ISO 9001.

У Регистру акредитованох тела за оцењивање усаглашености, који се налази на интернет порталу АТС-а и који се редовно ажурира, се налази списак акредитованих сертификационих тела.

7.    Како да проверим да ли је предузеће стварно сертификовано у складу са стандардом  ISO 9001?

АТС не води регистар сертификованих предузећа, већ је то обавеза акредитованих сертификационих тела да, у складу са тачком 4.5.1 стандарда ISO/IEC 17021-1:2015, „обезбеде приступ јавности или да изложе одговарајуће и благовремене информације о свом процесу проверавања и процесу сертификације, као и о статусу сертификације (тј. додељивању, проширењу, одржавању, обнављању, суспендовању, смањењу обима или одузимању сертификације) сваке организације како би се придобило поверење у интегритет и веродостојност сертификације.“

Такође, Привредна комора Србије (ПКС) води Регистар сертификованих предузећа, а упит у Регистар подразумева пружање информација о привредним друштвима која су сертификовала систем менаџмента према релевантним међународним стандардима (ISO, HACCP, OHSAS, итд.).

Пријављивање за упис у Регистар се врши на добровољној бази тако што сертификациона тела достављају податке ПКС-у о својим клијентима, а сâм Регистар се може претраживати по различитим критеријумима и на тај начин заинтересована лица могу доћи до података везаних за структуру, величину и број предузећа у Републици Србији.

8.   Да ли сертификациона тела, која нису акредитована, могу да пружају услуге сертификације – да ли је то у складу са прописима?

АТС је свестан чињенице да постоје сертификациона тела, која нису акредитована, али која ипак пружају услуге сертификације у складу са стандардом ISO 9001 и другим стандардима система менаџмента. Међутим, не постоји законска обавеза сертификационих тела у области сертификације система менаџмента (сертификација према ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS,... ) да поднесу пријаву АТС-у за акредитацију  – дакле, рад таквог сертификационог тела је у складу са прописима. (видети АТС брошуре)

Сертификациона тела, које је акредитовао АТС, морају да задовоље међународно признате критеријуме и стога не смеју да нуде консултантске услуге, односно услуге сертификације истом клијенту.

Само она сертификациона тела, која је акредитовао АТС, могу да користе симбол акредитације којим тела за оцењивање усаглашености означавају свој статус акредитације на сертификатима које издају својим сертификованим клијентима.

Оцењивачи

1.    Како да постанем оцењивач/технички експерт АТС-а?

Уколико желите да постанете оцењивач или технички експерт АТС-а, који ће се наћи у Регистру оцењивача и експерата, морате да попуните Пријаву за оцењиваче и техничке екперте. Поступак избора је детаљно описан у процедури АТС-ПР02 (Избор оцењивача и техничких експерата и праћење перформанси). Детаљне информације погледајте на страници Оцењивачи и технички експерти.

Тела за оцењивање усаглашености

1.   Где акредитована лабораторија за испитивање може еталонирати своју кључну опрему у Србији ради остварења прихватљиве следивости мерења од стране АТС-а?

Начини остваривања прихватљиве следивости су дефинисани у документу АТС-а: Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења. У Србији се таква следивост може остварити еталонирањем у акредитованим лабораторијама за еталонирање (Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености - лабораторије за еталонирање) које своју опрему еталонирају у Дирекцији за мере и драгоцене метале за оне области еталонирања које се налазе у бази података Међународног бироа за тегове и мере - BIPM (BIPM KCDB)

2.    Да ли се инострани сертификати аутоматски признају након потписаног EA MLA споразума?

Признавање важења исправа о усаглашености, које је издало инострано тело за оцењивање усаглашености, и знакова усаглашености, издатих у иностранству, у Републици Србији уређено је Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09), којом се уређују услови и процедуре признавања важења иностраних исправа и знакова усаглашености у Републици Србији на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

У поступку приступања Светској трговинској организацији (СТО) Србија је обавезна да своје законодавство прилагоди споразумима СТО, односно да сва правила и процедуре који се примењују у Србији, а који могу имати утицаја на слободан проток робе, усагласи са правилима СТО. Такав је случај и са Споразумом СТО о техничким препрекама трговини (ТBТ - Technical Barriers to Trade), који, између осталог, утврђује правила и принципе у области примене техничких прописа других држава, као и важења иностраних исправа и знакова усаглашености.

Један од циљева доношења поменуте Уредбе је и стварање правног оквира уз доношење одговарајућих техничких прописа којима се преузимају директиве тзв. „Новог приступа” из области техничког законодавства Европске уније (ЕУ) за отпочињање преговора за закључивање међународних споразума о међусобном признавању иностраних исправа и знакова усаглашености са другим државама, а нарочито за закључивање одговарајућег међународног споразума са ЕУ о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA - Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products), који ће омогућити да и одређени производи, односно групе производа српске привреде, које прате исправе и знакови усаглашености издати од стране домаћих именованих тела за оцењивање усаглашености, буду пласирани на тржиште ЕУ без додатног спровођења оцењивања усаглашености и додатних трошкова.

Поменути ACAA споразум има за циљ да олакша приступ индустријских производа између ЕУ и партнерских земаља. Након потписивања ACAA споразума, производи, који су њиме обухваћени, могу ући у ЕУ без додатних испитивања и спровођења додатних поступака оцењивања усаглашености, али ће се и производи из ЕУ увозити у земљу потписницу ACAA споразума без додатних испитивања или сертификације. Другим речима, за производе, обухваћене споразумом, земља партнер се третира као држава чланица ЕУ.

24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни члан ЕА када је АТС потписао EA MLA споразум за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа. АТС је такође 27. маја 2014. године потписао нови ЕА MLA споразум који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

АТС је од 24. маја 2012. године потписник и ILAC MRA споразума (Mutual Recognition Agreement) за области испитивања и еталонирања, a 25. октобра 2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања. АТС је од 25. октобра 2012. године потписник и IAF MLA споразума (Multilateral Recognition Agreement) за област сертификације производа, односно од 6. октобра 2014. године АТС је потписник IAF MLA споразума за област сертификације система менаџмента односно од 20. октобра 2016. године за област сертификација особа, такође на основу поменутог мултилатералног споразума са ЕА.

EA MLA је споразум који потписују национална акредитациона тела чланице ЕА. АТС овим споразумом потврђује еквивалентност система акредитације у земљама потписницама, као и поузданост сертификата и извештаја издатих од стране акредитованих тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована од стране националних акредитационих тела потписница споразума, са аспекта акредитације.

Међутим, имајући у виду све горе наведено, а у складу са домаћим законодавством, нарочито истичемо да је признавање исправа о усаглашености, издатих од стране иностраних тела за оцењивање усаглашености, у надлежности ресорних министарстава. У зависности о којем се производу, односно сертификату, ради, заинтересовани треба да се обрате конкретном министарству за мишљење.

У вези са признавањем исправа о усаглашености, издатих од стране домаћих именованих/акредитованих тела за оцењивање усаглашености у иностранству, потребно је да се домаћи произвођач, односно извозник, детаљно упозна са законском (техничком) регулативом земље у коју жели да извезе свој производ.

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа je 2013. године на свом сајту (www.tehnis.privreda.gov.rs) објавило мишљење у вези са применом појединих одредби Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/09) које се односи на поједина питања у вези са поступком и начином признавања иностраних исправа и знакова о усаглашености од стране надлежних министарстава, у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашности.

Одговоре Министарства привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа на разна питања можете прочитати на порталу TEHNIS.

3.   А шта ако тело за оцењивање усаглашености није акредитовао АТС него неко друго акредитационо тело?

АТС је, као и друга национална акредитациона тела широм света, потписник мултилатералних споразума о међусобном признавању система акредитације Европске организације за акредитацију (ЕА), Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC). Кроз систем мултилатералних споразума се потрвђује еквивалентност система акредитације путем спровођења колегијалног оцењивања (peer evaluation). На интернет презентацијама поменутих међународних организација (EA/IAF/ILAC) се налазе информације о начину рада и организацији, као и подаци о акредитационим телима потписницима споразума.

Уколико поседујете сертификат, који није издао АТС, већ неко друго акредитационо тело, тада би требало да проверите да ли је то акредитационо тело потписник поменутих мултилатералних (MLA) споразума. Уколико поседујете сертификат, које је издало акредитационо тело потписник поменутих мултилатералних споразума за одређену врсту акредитације, онда је ваш сертификат еквивалентан сертификату који је издао АТС уколико је АТС потписник MLA за исту врсту акредитације, а сâм сертификат би требало да буде прихваћен и од стране акредитационих тела у оним земљама чија су акредитациона тела потписници мултилатералних споразума на нивоу EA, IAF-а и ILAC-а. Што се тиче признавања самих сертификата и извештаја акредитованих тела за оцењивање усаглашености, који су акредитовани од стране акредитационих тела потписница ових споразума, надлежни су законодавци тих земаља (надлежна министарства) у зависности од законодавства и потписаних споразума на међудржавном нивоу.

4.  Шта да радим у случају када желим да увезем производе у Републику Србију? Како да сазнам да ли ти производи треба да буду сертификовани у складу са одређеним стандардом пре увоза или стављања у промет?

Информације, везане за захтеве који се односе на увоз робе (односно да ли производи треба да буду сертификовани у складу са захтевима одређеног стандарда), могу се добити од Министарства привреде, односно посетом његове интернет презентације на следећој адреси http://www.privreda.gov.rs и ТЕХНИС.

5.  Желим да сертификујем свој производ како би га пласирао на инострано тржиште. Шта треба да урадим?

Ово питање није у надлежности АТС-а, већ зависи од законодавства земље у коју домаћи произвођач, односно извозник, жели да извезе свој производ. Стога је потребно да се домаћи произвођач, односно извозник, детаљно упозна са законском (техничком) регулативом земље у коју жели да извезе свој производ.

6. Где на једном месту могу да пронађем одговоре на питања везана за законску регулативу која уређује област инфраструктуре квалитета (стандардизација, акредитација, метрологија, оцењивање усаглашености) у Републици Србији?

Одговоре на ова питања можете пронаћи на порталу Технис који уређује Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде Републике Србије.

7. Како могу да постанем именовано тело?

Акредитација за потребе именовања и/или овлашћивања тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), односно техничке процене производа, у складу са техничким прописима (правилницима којима су преузете директиве Новог приступа Европске уније или другим техничким прописима донетим ради заштите безбедности, живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, заштите потрошача и других корисника и заштите имовине) је уређена Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 36/09). Чланом 19. Закона је прописано да ће се, при доношењу решења о именовању/овлашћивању, сматрати да ТОУ, које има акт о акредитацији, испуњава прописане захтеве за именовање/овлашћивање у мери у којој су обухваћени обимом акредитације узимајући у обзир поступке оцењивања усаглашености и производе обухваћене акредитацијом.

Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи именовано ТОУ, решење о његовом именовању доноси надлежни министар ако ТОУ, које је поднело захтев за именовање, испуњава захтеве из техничког прописа, при чему надлежни министар узима у обзир и акт о додели акредитације које је ТОУ прибавило у поступку акредитације.

Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, а техничку процену за потребе тог органа врши овлашћено ТОУ, то тело може да врши техничку процену ако испуњава захтеве прописане тим техничким прописом, а такође се у поступку овлашћивања узима у обзир акт о акредитацији.

Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 98/09) је предвиђено да испуњеност захтева за именовање/овлашћивање у складу са техничким прописом утврђује Комисија коју, за област једног или више техничких прописа, образује надлежни министар и коју сачињавају најмање: један представник надлежног министарства, представник Акредитационог тела Србије, који није учествовао у поступку акредитације, и представник Института за стандардизацију Србије.

Поред наведеног, акредитација се у Републици Србији захтева у поступцима овлашћивања тела – организација за обављање послова мерења, испитивања, контролисања или сертификације и у другим областима, на које се нужно не односи техничко законодавство (нпр. Закон о ветеринарству, Закон о етанолу, Закон о безбедности хране, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о ознакама географског порекла, Закон о хемикалијама, Закон о органској производњи, Закон о ракији и другим алкохолним пићима, Закон о сточарству, Закон о семену, Закон о управљању отпадом, Закон о водама, Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Правилник о квалитету сировог млека, Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада, Правилник  о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке,...).

Од 2010. године, када се у Републици Србији започело са именовањем / овлашћивањем ТОУ у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености иако акредитација није прописана као једини начин утврђивања компетентности ТОУ, у досадашњим поступцима именовања/овлашћивања тела за оцењивање усаглашености акредитација била кључни, практично једини основ за доношење решења о именовању/овлашћивању од стране надлежних министара.

У складу са чланом 9. Уредбe о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр.98/2009), води се Регистар именованих/овлашћених тела за оцењивање усаглашености.

Исти је доступан у на интернет страници: www.tehnis.privreda.gov.rs. Подаци о акредитованим и овлашћеним ТОУ из других области могу се наћи на веб страницама ресорних министарстава.

Уколико вам је потребан одговор на питање, које није наведено у овом одељку, молимо вас да нам се обратите путем електронске поште на адресу office@ats.rs, а ми ћемо вам одговорити у што краћем року.